Étkezés 2017/18


 

 

 

FIGYELEM!

A táblázatban szereplő adatok tervezett időpontok, ezért időközben módosulhatnak, mindenki figyelje az adott intézményben a kiírásokat, azok a valós időpontok!

 

 

A BELOVÁ iskoláiban az étkezést biztosítja:

 

Hírös Vendéglátó Kft. ß Kattintson ide!

 

A heti menü megtekinthető:

Heti menük ß Kattintson ide!

 

 ·         Az étkezés megrendelése: Minden év augusztus 31-ig a szülő nyilatkozik a 328/2011. (XII.29.) kormányrendelet megfelelő mellékletén arról, hogy a tanév végéig milyen étkezést kér gyermekének és milyen módon téríti azt.

 

·         A tanítási év ideje alatt minden változást írásban kell bejelenteni.

Napi étkezés folyamata: általános iskolai tanulók esetében:

·         A 5-8. évfolyamon  tanulók az ebédet  étkezési kártyával tudják igénybe venni. A tanulók az első kártyát ingyenesen kapják.

·         A diákok az étkezést csak a kártyaolvasó zöldjelzése alapján vehetik igénybe.

·         A kártya elvesztését a tanuló köteles bejelenteni, amit – a tanulónak saját költségén kell pótolni – az új kártya megérkezéséig a tanuló ideiglenes kártyát kap.

Az étkezés lemondása:

·         Általános iskolában az étkezési ügyintézőknél személyesen, telefonon, vagy e-mailben jelezhetik legkésőbb 8.30 óráig.

·         Amennyiben az étkezés lemondása 8.30 óráig megtörténik, a következő naptól már nem kerül kiszámlázásra az étkezés

·         Fontos, hogy a lemondásra kerülő napokat és a lemondani kívánt étkezéseket pontosan adják meg a szülők. Változás esetén újból kell azt jelezni!

·         Az ékezés formáján hónap közben változtatni nem lehet!

Az intézmények az étkezést hetente rendelik meg, a lemondásokkal illetve plusz igényekkel naponta korrigálják a rendelést a szolgáltató felé.

Étkezési térítési díj:

Az iskolai ellátást igénybe vevők az étkezésért térítési díjat kötelesek fizetni. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege. A Gyvt.151§ (4) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés személyi térítési díját, ezen a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt. 21/B § által biztosított normatív kedvezmények figyelembevételével az intézményvezető állapítja meg.

A térítési díj a szolgáltató által megadott mindenkor érvényes nyersanyagár + áfa mértékű, amelyet az Önkormányzat évente egy alkalommal felülvizsgál.

A gyermekétkeztetés térítési díja ÁFA nélkül

 

Általános Iskola

·         tízórai                                                                                                                67 Ft/fő/nap

·         ebéd                                                                                                               239 Ft/fő/nap

·         uzsonna                                                                                                            63 Ft/fő/nap

·         összesen                                                                                                      369 Ft/fő/nap

 

A térítési díj kedvezményei:

Az 1997. évi XXXI. törvény 21/B. §. értelmében:

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani:

-        az 1–8. évfolyamon  nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

-        nevelésbe vették, vagy

-         utógondozói ellátásban részesül.

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani:

-          az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;

-           tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni:

-        a tizennyolc éven aluli,

-        a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és

-        életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe.

Az ellátások igényléséhez és a térítési díjak megállapításához felhasználható bizonyítékok köre:

A személyi térítési díj megállapításához a kötelezett:

A gyermekek számában bekövetkezett változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni.

Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat, a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén a való jogosultságot megállapító hatósági döntés másolatát.

A nevelésbe vett, illetve utógondozói ellátásban részesülő gyermek estén a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője a kormányrendelet 9. számú melléklet szerinti igazolást nyújtja be az intézményvezetőnek.

Tartós betegség fennállását a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatával, ennek hiányában a szakorvosi igazolás másolatát nyújtja be a szülő.

Fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével kell igazolni.

A fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermek ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésének igénybevételéhez a kötelezettnek a gyermek fogyatékosságáról külön igazolást nem kell benyújtania.

Az ellátás igénylése során a fenti okmányok másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebiek.

Nem szükséges ismételten benyújtani a jogosultságot igazoló okmányokat, amennyiben az igénylő ugyan annál a többcélú vagy közös igazgatású intézménynél igényel más gyermekjóléti alapellátást, ahol jelenleg is ellátásban részesül, feltéve, hogy az okmányok három hónapnál nem régebiek.

Térítési díj fizetése:

Az étkezési térítési díjat egyhavi időtartamra előre kell megfizetni. A szülő a tárgyhónapban megadott fizetési napokon befizeti a térítési díjat.

A befizetés történhet:

-        készpénzben, az előre meghatározott térítési napokon és az adott intézményekben, illetve

-        Csoportos beszedési megbízással, amelynek keretében minden hónap 10-15 napja között történik a térítési díj fizetése.

Az étkezési térítési díjak összegének és a kedvezmények biztosításának meghatározása a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésnek megfelelően történik.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a megfelelő nyilatkozatok és igazolások hiányában a kedvezményt nem áll módunkban érvényesíteni, ebben az esetben a támogatás nélküli teljes árat kell fizetni.

  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Belvárosi Óvoda és Általános Iskola
Kecskemét
Katona J.tér 14.
6000.

Tel:76/508-962