Intézményünk, korábban a Belvárosi Óvoda és Általános Iskola (rövidített neve BELOVÁ), a 2007/ 2008 –as tanévben kezdte el működését többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményként. Az elnevezés egy intézményt takart, amely 6 általános iskolát, 2 óvodát (+6 telephelyet),

külön épületben működő tagintézményt foglalt magában. Ezek az iskolák és óvodák korábban is eredményesen működő, saját arculattal bíró intézmények voltak, ezeket az „egyediségeket” a továbbiakban is megőriztük. Az elmúlt időszakban az iskolák és óvodák az egymással történő együttműködés réven közösen megvalósították elképzeléseiket. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy az tagintézményeink képesek legyenek tanulni egymástól: célunk a jól működő elvek, módszerek, eszközök és eljárások egymástól való átvétele, és ezáltal a kevésbé jó „maradványok” felszámolása.

2013. január 1- jétől Kecskeméti Belvárosi Általános Iskola néven, kerültünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint költségvetési szerv részeivé, míg óvodáink, külön intézményként működnek, Belvárosi Óvoda néven.2013. szeptember 1- től két új iskola került intézményünkhöz, a II. Rákóczi Ferenc és Városföldi Általános Iskola. Nevünk ettől az időszaktól, Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola, székhelye a Katona József tér 14. szám alatt lévő korábbi BELOVÁ Zrínyi Ilona Általános Iskola lett.

Az alábbi tagintézmények vannak:

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Damjanich János Általános Iskolája

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája

Zrínyi Ilona Általános Iskola Városföldi Általános Iskolája

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Vörösmarty Mihály Általános Iskolája

2014. szeptember 1-től az utóbbi iskola egy korábbi rendelkezés alapján, felmenő rendszerben megszűnt.

 

 Intézmény alapfeladatai, sajátosságai

 

Általános iskolai nevelés-oktatás működik intézményünkben, alsó- és felső tagozaton nappali rendszerben 1- 8 évfolyamon. A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését-oktatását is ellátjuk.

Törekszünk arra, hogy minden gyerek saját magához képest a lehető legmagasabb fejlődést érje el. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóinkat egymás elfogadására, toleranciára, becsületre neveljük.

Pedagógusaink a TÁMOP 3. 1. 5. uniós pályázat keretében szereztek új ismereteket. Két pedagógusunk mérési-értékelési tanári szakon tanult tovább. A cél az volt, hogy a tanulmányaik után képesek legyenek országos, valamint nemzetközi eredmények, és a saját iskoláinkban mért adatok objektív elemzésére. Ezen kívül felkészültek a kapott eredmények okainak feltárására, illetve a továbblépéshez szükséges ütemtervek, ajánlások kidolgozására. Az uniós pályázat részeként az intézmény harmadik pedagógusa tehetségfejlesztő tanári szakon tanult tovább. Fontos, hogy kollégánk a képzésnek köszönhetően megbízható ismeretekkel rendelkezzen a tehetségazonosítás és fejlesztés terén. Képes legyen a különböző életkorú és társadalmi helyzetű gyerekek szenzitív fejlesztésére, tehetségük kibontakoztatására, gazdagítására.

Diákjaink számára a pedagógusok változatos programokat szerveznek, intézményközi vetélkedőket, rendezvényeket:

·         VARÁZSKRÉTA művészeti vetélkedő;

·         Idegen nyelvi vetélkedő angol és német nyelven: Ország ismereti vetélkedő címmel;

·         Sportvetélkedő: Ép testben ép lélek címmel;

·         Táblajátékok olimpiája;

·         Roma vers- és prózamondó találkozó.

.

Pedagógusaink számára a nevelőtestület tanév végén „Év pedagógusa” címet adományozza, tagintézményenként 1- 1 főnek.

 

 

Alapvető statisztikai adatok (2016. októberi statisztika)

Alkalmazotti létszám:

 

 

Megnevezés

létszám/ fő

Pedagógus létszám

223

Ebből

203

Férfi

20

Ebből

Tanító

115

Tanító, speciális képesítése van

81

Középiskolai tanár 

20

Általános iskolai tanár

115

Gyógypedagógus

5

Idegennyelv-tudással rendelkezik

60

GYES- en, GYED- en lévő

8

Belépő

19

Pályakezdő

0

Nevelő oktató munkát segítő létszám

20

 

 

 


2016. szeptember elsejei adatok:

 

Iskola
neve

oszt.

HH

HHH

SNI

BTMZ

számított
létszám

napközis

napközis cs. száma

tanuló-szobás

tanuló-szobás cs. száma

évismétlők

magánt. eü.

magánt. szk.

bejáró

Zrínyi I.
Ált. Isk.

693

25

5

1

21

61

718

364

13

73

2

0

0

1

97

Béke
Ált. Isk.

340

8

7

37

58

86

398

117

6

114

5

3

0

1

31

Damjanich J. Ált. Isk.

107

8

14

33

32

19

139

41

3

30

1

5

0

0

2

Magyar I. Ált. Isk.

344

16

2

14

58

63

405

220

8

78

4

1

0

0

35

II. Rákóczi F. Ált. Isk.

574

27

8

19

43

77

621

106

5

28

2

9

0

4

78

Tóth L.
Ált. Isk.

167

11

15

41

45

48

212

81

5

49

4

31

0

0

0

Városföldi Ált. Isk.

87

8

4

3

13

15

100

37

2

19

1

0

0

0

8

összesen

2312

103

55

148

270

369

2593

966

42

391

19

49

0

6

251


Tárgyi feltételek:

 

Tantermek száma: 144, szaktanterem: 16.

 

Technikai eszközök adatai:

 

Számítógépek száma/ db

763

Ebből

1 éven belüli/ db

140

3- 5 év közötti/ db

60

5 évnél régebbi/ db

563

Hordozható számítógép/ db

388

Videomagnó/ db

17

Videokamera/ db

1

Nyomtató/ db

27

Monitor/ db

319

Aktív tábla/ db

44

Projektor (mobil és fixen telepített) / db

41

 

 

 

 

Pedagógiai Programunkban a legfontosabb célkitűzések:

·         Megteremteni a feltételeket a tanulók személyiségének mind teljesebb kibontakozásához.

·         Minden gyerek saját magához képest a lehető legmagasabb fejlődést érje el.

·         Tanulóinkat egymás elfogadására, toleranciára, becsületre neveljük.

·         Tanítványaink számára világossá tegyük, hogy a tanulás legfontosabb kötelességük.

·         A korszerű tudás, a gyakorlatban is alkalmazható ismeretek elsajátítása mellett a sokoldalú személyiség fejlesztése és a helyes pályaválasztási döntés előkészítése megvalósuljon.

·         A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét növelő, intézményi integrációjuk.

·         Felzárkóztatásuk elősegítését szolgáló programok működtetése.

·         Sajátos nevelési igényű tanulók és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek integrált oktatása, fejlesztése megtörténjen.

·         A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása szükséges.

·         A mindennapos testnevelés bevezetése esélyt teremt arra, hogy tanulóink az átlagosnál edzettebbek legyenek és sportegyesületben fejlesszék tovább képességeiket.

·         A roma tanulók integrálására és felzárkóztatására intézményi szintű programok működtetése, a tanulók megismertetése a roma kultúrával.

·         Az idegen nyelvoktatás keretében, a tehetséges tanulók felkészítése az alapfokú nyelvvizsgára.

·         A tehetséggondozás érdekében tanórán kívüli foglalkozások indítása (matematika, sport, művészeti nevelés, természettudományos szakkör, stb).

·         A tehetséggondozás keretében az iskola tanulóinak 10-15 %-a vegyen részt különböző tanulmányi versenyeken.

 

Az intézmény sajátos vonása abból adódik, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulótól a rendkívül jó körülmények között lévő gyermekig terjed a skála. Az intézményben vannak kiváló képességű tanulók, de vannak nagyon gyengék, tanulásban lemaradók is.

 

Erősségeink:

·         Változatos programokat szervezünk tanulóinknak.

·         A tanulók versenyeredményei között több országos-, megyei-, városi eredmények szerepelnek tanulmányi- és sport területen.

·         Fontos a lokálpatriótizmus, a kecskemétivé nevelés. Versenyt is szervezünk városi szinten.

·         Integrált oktatás folyik intézményünkben.

·         Intézményi program keretében a roma kultúra megismertetése célkitűzés.

·         Magas szintű oktató- nevelő oktatás folyik.

·         Beiskolázás keretében különböző programokat szervezünk.

 

 

 

Partnerkapcsolatok:

Fenntartóval való kapcsolat:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kialakult eddigi együttműködés továbbfolytatását.

Működtetővel való kapcsolat (kivéve Városföldi Ált. Iskola):

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával igyekszem megtartani az eddig kialakult eredményes együttműködést. A működtetés feltételeit a korábbi fenntartó biztosítja a Ferenczy Ida révén.

Részönkormányzatokkal való kapcsolat:

Az intézmény földrajzi helyzete miatt, több részönkormányzattal áll kapcsolatban. A városrész rendezvényein a tagintézmények részt vesznek, illetve műsorral készülnek. Az elmúlt időszakban intézményünket többször támogatták eszközökkel, felújításokkal, jutalomkönyvekkel.

Kecskemét Megyei Jogú Város Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzata

Támogatás kérése problémás esetekben, illetve tanácsuk kikérése, tanulók felkutatása. Iskoláinkat segítik eszközökkel, játékokkal, melyeket köszönünk.

Intézményi Tanáccsal való kapcsolat:

A létrejött jogi személy célja az intézmény munkájának segítése, támogatása. A szoros kapcsolat kialakítása a cél.

Szülőkkel való kapcsolattartás:

Munkánk során a szülői ház és az iskola közötti harmonikus kapcsolat kiépítésére törekszünk, ezért minden iskolába kerülő gyerek esetében kívánalom, hogy a gyermeket fogadó nevelő tájékozódjon a szülőnek az óvodával kialakult kapcsolatáról és az iskola felé támasztott elvárásáról. A tájékozódás elsődleges célja, hogy a pedagógusok az iskolába kerülés pillanatától partneri kapcsolatot építsenek ki a gyermekek szüleivel, ezzel nyerve meg őket az iskolában folyó munkának. Ennek folytatásaként fontos, hogy a szülő a gondosan megválasztott iskolával együttműködjön.

Együttműködés a civil szervezetekkel, intézményekkel:

·         Az iskolákhoz kapcsolódó alapítványokkal minden tagintézményben,

·         Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ,

·         Ifjúsági Otthon,

·         Katona József Megyei Könyvtár,

·         Természet Háza,

·         Szórakaténusz Játszóház,

·         Európa Jövője Egyesület,

·         Ciróka Bábszínház,

·         Katona József Színház,

·         Múzeumok,

·         Nyitott Szemmel Egyesület,

  • Pedagógia Sub Rosa Kulturális Egyesület,
  • Kecskemét Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület,

·         Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület,

·         MÁV,

·         Média.

Az együttműködés célja a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló tevékenység, amely közösen szervezett programokban ölt testet.

Közös feladat: kapcsolattartás erősítése, rendezvények szervezése.

Kapcsolat óvodákkal/ iskolákkal:

Az intézményünk a város többi intézményeivel továbbra is törekszik a jó kapcsolat ápolására. Kölcsönös látogatások, egymás munkájának megismerése, tapasztalatcsere, hospitálásokra törekszünk. Nyílt napokra való meghívása a leendő iskolásoknak és a szüleinek. Óvodai szülői értekezleteken tagintézményeink bemutatkoznak, specialitásunkat ismertetik.

Együttműködés a középfokú oktatási intézményekkel:

A tanulói után követés lehetőségét kínálja a középfokú oktatási intézményekkel való együttműködés. A középfokú oktatási intézményektől visszajelzést kapunk volt tanulóink iskolai teljesítményéről, hogy ennek tapasztalatait beépíthessük a tanítási-tanulási folyamat korrigálásába.

Az együttműködés részét képezi a nyílt tanítási nap, amelyen középiskola oktatási tevékenységének megismertetése az iskola tanulóival és a szülőkkel.

Együttműködés a Kecskeméti Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálattal:

Az iskola hatékony, naprakész kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti Szolgálattal. Kapcsolatunkra a kölcsönös segítségnyújtás a jellemző. A gyermekjóléti szolgálat feladata a segítségnyújtásra szoruló családok és a helyi döntéshozók közötti kapcsolattartás.

Együttműködés a pedagógiai szakmai és szakszolgálatokkal:

Az iskola az alábbi szervezetekkel kíván együttműködni a nevelő-oktató munka hatékonyságának emelése érdekében:

Nyíri Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Bács- Kiskun Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Nevelési Tanácsadó, Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat.

Együttműködés az Oktatási Hivatal Szegedi Pedagógiai Oktatási Központjával:

Továbbképzéseiken, versenyeiken, szakmai-, módszertani konferenciákon való részvétel. Nevelőtestületi értekezlet megtartására, felkérés aktuális témában.

Továbbra is lényeges feladatnak tekintem a város közművelődési intézményeivel, a sportegyesülettel, más egyesületekkel, valamint az egyházakkal fennálló kapcsolataink ápolását, erősítését.

Az iskolagyümölcs- program kapcsán, a beszállítókkal való együttműködés, tanulóink egészsége érdekében.

Külföldi kapcsolatok:

A nyelvtanulás segítéséhez, más kultúrák megismeréséhez kihagyhatatlan lehetőség a meglévő partneri kapcsolat ápolása, továbbá újakat keresve, külföldi diákok fogadása és a kiutaztatás. Szponzorokat és pályázati forrásokat kell találni, hogy a költségeket csökkentsük.